เวชศาสตร์ชะลอวัย

เวชศาสตร์ชะลอวัย หรือ วิทยาศาสตร์ว่าด้วยการชะลอความชรา (anti-aging medicine, indefinite life extension, experimental gerontology, biomedical gerontology) หรือ การยืดอายุ เป็นวิชาที่ศึกษากระบวนการเพื่อการชะลอหรือย้อนกระบวนการของความแก่ชรา เพื่อยืดอายุขัยทั้งอายุขัยสูงสุดและอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง คงมีเพียงทฤษฎีและการศึกษาวิจัยเท่านั้น joker123 โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562...

ไลดาร์

ไลดาร์ (Lidar) เป็นวิธีการสำรวจซึ่งวัดระยะทางถึงเป้าหมายโดยแสดงเป้าหมายด้วยแสงเลเซอร์เป็นจังหวะและวัดพัลส์สะท้อนด้วยตัวรับ แล้วใช้ความแตกต่างระหว่างเวลากลับคืนของเลเซอร์และความยาวคลื่นเพื่อสร้างรูปจำลองสามมิติดิจิทัลของเป้าหมาย โดยทั่วไปไลดาร์ใช้สร้างแผนที่ควาามละเอียดสูง โดยมีการใช้ในวิชาภูมิมาตรศาสตร์ ระบบภูมิสารสนเทศ โบราณคดี ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานวิทยา วิทยาแผ่นดินไหว วนศาสตร์ ฟิสิกส์บรรยากาศ การชี้นำเลเซอร์ การทำแผนที่แถบเลเซอร์ส่งทางอากาศ (airborne laser swath mapping) และวิชาวัดความสูงด้วยเลเซอร์ (laser altimetry) เทคโนโลยีดังกล่าวยังใช้ในการควบคุมและนำทางรถยนต์ขับเคลื่อนตนเองบางส่วนด้วย...